Na osnovu Zakona o igrama na sreću („Službeni list RCG“, br.52/04 i „Službeni list RCG“, br.13/07),  Pravilnika o bližim uslovima, odnosno sadržini pravila igara na sreću, Odluke direktora privrednog društva o priređivanju nagradne igre na sreću broj 11/17  od dana 08.05.2017.god. (u daljem tekstu „Odluka“), priređivač nagradne igre KNJIGA PROMET DOO Podgorica donosi sledeća:

PRAVILA NAGRADNE IGRE U ROBI I USLUGAMA „PULSE RANČEVI NAGRADNA IGRA“

Uvodne napomene

Član 1.

Ovim Pravilima uređuje se priređivanje nagradne igre u robi i uslugama pod nazivom „Pulse rančevi nagradna igra“ (u daljem tekstu „Nagradna igra“). Ova Pravila sadrže odredbe o priređivaču Nagradne igre, načinu priređivanja Nagradne igre, nagradnom fondu, uslovima za učestvovanje, obavještavanju učesnika u igri, odgovornosti priređivača prema učesnicima u igri, kao i ostalim pitanjima od značaja za priređivanje Nagradne igre u robi i uslugama, a u skladu sa važećim propisima Republike Crne Gore.

Priređivač

Član 2.

Priređivač Nagradne igre je KNJIGA PROMET DOO, ul. Oktobarske revolucije 4 Podgorica, pib: 02286882, pdv: 30/31-00868-8 (u daljem tekstu „Priređivač“).

Direktor Esad Ljuljanaj dana 08.05.2017.god. donio je odluku da se organizuje nagradna igra u robi i uslugama pod nazivom „Pulse rančevi nagradna igra“ u trajanju 31.05-15.09.2017.god.

Svrha priređivanja

Član 3.

Cilj nagradne igre je marketinška promocija Pulse rančeva kao i stimulacija prodaje rančeva u maloprodajnim objektima.

 

Mjesto i vreme organizovanja 

Član 4.

Nagradna igra se priređuje na teritoriji Republike Crne Gore u svim maloprodajnim objektima koji zastupaju asortiman Pulse rančeva kao i internet prodavnicama u periodu 31.05-15.09.2017 god. Izvlačenje dobitnika biće održano 18.09.2017 god. u 18h u prostorijama STUDIO LASSO, ul. Mitra Bakića 10, Podgorica.

Pravo učestvovanja i mehanizam učestvovanja

Član 5.

Pravo da učestvuju u Nagradnoj igri imaju sva fizička lica, državljani Crne Gore koji ostvare kupovinu Pulse ranca uz sačuvani fiskalni račun od 31.05.2017.god. u bilo kom maloprodajnom objektu ili internet prodavnici i registruju se na internet stranici www.nagradnaigra.pulsemontenegro.com  u periodu 31.05-15.09.2017.god. i popuni lične podatke i podatke sa fiskalnog računa u  odgovarajućoj aplikaciji za prijavu.

U nagradnoj igri ne mogu učestvovati zaposleni Priređivača, zaposleni u maloprodajnim objektima, članovi komisije, kao i članovi najužih porodica nabrojanih lica (roditelji, djeca, braća, sestre, bračni i vanbračni partner, usvojilac, usvojenik, staratelj) kao i lica koja sa njima žive u zajedničkom domaćinstvu, bez obzira da li su u srodstvu ili ne.

Član 6.

Lica iz člana 5. stav 1 ovih Pravila koja se uredno registuruju se na internet aplikaciji na sajtu www.nagradnaigra.pulsemontenegro.com  u periodu 31.05-15.09.2017 god. i popune aplikaciju uredno i tačno sa podacima (ime i prezime, adresa, mesto, e-mail, naziv maloprodajnog objekta gde je kupljen ranac, fotografija fiskalnog računa na kupljenom rancu) dobijaju putem e maila jedinstven kod (kupon) smatraju se učesnicima Nagradne igre. Učesnici su dužni da čuvaju originalni fiskalni račun i e-mail u kome im je dodijeljen kod (kupon).

Nagradni fond

Član 7.

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi: 2019,40 eura (sa uključenim pdv-om)

Nagradni fond čine sledeće nagrade u robi i uslugama:

REDNI BROJ VRSTA  NAGRADE KOLIČINA JEDINIČNA VREDNOST UKUPNA VREDNOST
1 PRVA NAGRADA I PHONE 7 1 689,63 eura 689,63 eura
2 DRUGA NAGRADA HOVERBOARD XPLORER 4 220,32 eura 881,28 eura
3 TREĆA NAGRADA BICIKL XPLORER ROOKIE 5 89,70 eura 448,50 eura

Napomena: sve cijene su sa uključenim pdv-om

 

Utvrđivanje dobitnika i preuzimanje nagrada

Član 8.

Dobitnici nagrada se određuju putem metoda slučajnog izvlačenja pred tročlanom komisijom  određenom od strane Priređivača putem javnog izvlačenja. Izvlačenje svake od deset propisanih nagrada se vrši pomoću softvera pod nazivom „Random Picker“ metodom slučajnog uzorka. Komisija provjerava regularnost izvučenih kodova i cjelokupnog postupka izvlačenja te o tome sačinjava zapisnik.

Tročlana komisija se sastoji od sledećih članova:

1 Anes Lekić

2 Milan Dobrilović

3 Mirsad Bećiraj

Ukoliko komisija utvrdi da je izvučeni kod neregularan, pristupiće se ponovnom izvlačenju. Izvlačenje dobitnika biće održano dana 18.09.2017.god. u 18h u u prostorijama STUDIO LASSO, ul. Mitra Bakića 10, Podgorica.

Član 9.

Priređivač će kontaktirati dobitnike putem telefona ili e-maila koji su dobitnici unijeli pri registraciji na sajtu www.nagradnaigra.pulsemontenegro.com u roku od 7 dana od izvlačenja dobitnika.

Ukoliko Priređivač, bez svoje krivice, ne ostvari kontakt sa dobitnikom u roku od 7 dana od dana izvlačenja dobitnika, dobitnik gubi pravo na nagradu, izuzev ukoliko dobitnik i Priređivač izričito ne dogovore drugačije.

Preuzimanje nagrada će se vršiti u maloprodajnom objektu nazanačenom na isečku fiskalnog računa tj. na lokaciji gde je ranac kupljen.

Nagrade se mogu preuzeti najkasnije u roku od 8 dana od dana izvlačenja nagrade izuzev ukoliko dobitnik i Priređivač izričito ne dogovore drugačije. Ukoliko dobitnik ne preuzme nagradu u dogovorenom roku, smatraće se da je odustao od iste, te će nagrada u tom slučaju ostati Priređivaču.

Priređivač zadržava pravo da odredi drugo mesto i vreme preuzimanja nagrada o čemu će dobitnici biti blagovremeno obavešteni.

Prilikom preuzimanja nagrada potrebno je da se dobitnik identifikuje ličnim dokumentom,  kao i da prezentuje fiskalni račun i izvučeni kod na osnovu kojih je stekao svojstvo učesnika Nagradne igre.

Lice djelimično ili potpuno lišeno poslovne sposobnosti, za verifikaciju dobitka i uručenje bilo koje od nagrada, pored stavljanja na uvid ličnog dokumenta, neophodno je da bude u prisustvu zakonskog zastupnika uz pravnovaljanu identifikaciju ovog lica.

Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac ili neku drugu nagradu.

                                                                                                               

Odgovornosti

Član 10.

Za nagrade jemči Priređivač.

Priređivač neće odgovarati za eventualne troškove dostave i preuzimanje nagrada.

Priređivač neče odgovarati za eventualnu nemogućnost dobitnika da preuzme nagradu u roku.

Po primopredaji nagrada Priređivač nema bilo kakvih daljih obaveza prema dobitnicima po pitanju nagrada.

Priređivač Nagradne igre neće odgovarati za kvalitet i upotrebnu vrednost dodeljenih nagrada. Sve zahteve u vezi sa upotrebnom vrednošću i kvalitetom nagrada dobitnici mogu uputiti dobavljačima nagrade.

Priređivač neće snositi odgovornost za pretrpljenu materijalnu ili nematerijalnu štetu (uključujući stvarnu štetu i izmaklu dobit) koji nastanu kao posledica učestvovanja u Nagradnoj igri i osvajanja nagrada, izuzev odgovornosti koja se ne može zakonski izuzeti.

Čuvanje i korišćenje podataka

Član 11.

Prije predaje nagrada od dobitnika će biti zatraženo da potpiše izjavu o ispunjavanju uslova za učešće u Nagradnoj igri, o oslobađanju Priređivača od odgovornosti kao i saglasnost za korišćenje ličnih podataka dobitnika u svrhu promocije i izveštavanja.

Priređivač se obavezuje da podatke o učesnicima i dobitnicima u Nagradnoj igri prikuplja, čuva i koristi u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

 Prekid nagradne igre

Član 12.

Nagradna igra može biti prekinuta u slučaju više sile (okolnosti koje organizator nije mogao predvideti niti na njih uticati), uključujući nemogućnost Priređivača od ulsed razloga koji su nezavisni u odnosu na njegovu volju da vodi Nagradnu igru. Priređivač će obavestiti potrošače o eventualnom prekidu Nagradne igre i razlozima putem dnevnog lista koji se distribuira na teritoriji cele Republike. U slučaju prekida iz gore navedenog razloga, Priređivač neće biti u obavezi da učsenicima naknadi bilo kakve troškove koji se odnose na učestvovanje u Nagradnoj igri.

Izveštavanje

Član 13.

Priređivač će u roku od 8 dana od završetka Nagradne igre dostaviti Ministarstvu finansija Sektoru za igre na sreću izveštaj o rezultatima Nagradne igre u skladu sa Zakonom o igrama na sreću sa podacima o dobitnicima (imi i prezime, adresa). Momentom preuzimanja nagrada od strane dobitnika, smatra se da je Priređivač u potpunosti ispunio obaveze prema dobitniku predviđene Zakonom o igrama na sreću.

Sporovi

Član 14.

U slučaju bilo kakvih nesporazuma koji nastanu u vezi sa realizacijom Nagradne igre između Priređivača i učesnika Nagradne igre, nastojaće da se isti reše mirnim putem, a ukoliko to nije moguće sporove će rešavati Privredni sud u Podgorici.

 

Stupanje na snagu

Član 15.

Ova pravila Nagradne igre stupaju na snagu danom dobijanja saglasnosti od strane Ministra finansija Republike Crne Gore.

 

Objavljivanje

Član 16.

Pravila nagradne igre se uskladu sa Zakonom objavljuju u dnevnom listu Vijesti, koji se distribuira na celoj teritoriji Crne Gore. Pravila Nagradne igre će biti objavljena i na web sajtu kompanije Knjiga Promet www.pulsemontenegro.com

Član 17.

Po okončanju izvlačenja, imena dobitnika će biti objavljena u dnevnom listu Vijesti, na zvaničnom sajtu www.pulsemontenegro.com i na društvenim mrežama (Facebook, Instagram).

Član 18.

Nagradni fond u vrijednosti većoj od 500 €, koji nakon završetka nagradne igre nije podijeljen, priređivač je dužan prodati na javnom nadmetanju, a sredstva ostvarena prodajom uplatiti u

budžet Republike u roku od 90 dana od dana isteka roka za podizanje nagrada.

U Podgorici 08.05.2017.god.

  Za Priređivača

Esad Ljuljanaj, direktor